Raadsvergadering 26 september 2023

Op dinsdag 26 september 2023 om 20:00 uur vindt er een raadsvergadering plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1.  Opening
 2.  Vaststelling agenda
 3.  Vaststellen besluitenlijsten  en toezeggingenlijst
 4.  Beëdiging tweede plaatsvervangend griffier A. ten Hoff
 5.  Beëdiging leden Rekenkamer
 6.  Afscheid raadslid J. Puper
 7.  Toelating en beëdiging nieuw raadslid C. Dollekamp-Molleman
 8.  Toelating en beëdiging nieuw burgerlid de heer T. Spijkerman
   Hamerstukken (onder voorbehoud vaststelling agenda)
 9.  Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Drenthe
 10.  Begrotingswijziging 2023 Recreatieschap Drenthe
 11.  Agressieprotocol voor politiek ambtsdragers Westerveld 2023
 12.  Startnotitie huisvestingsplan onderwijs
 13.  Vaststelling Bestemmingsplan Oude Willemsweg  5 Oude Willem
 14.  Meerjarenraming begroting 2024
 15.  Jaarverslag toezicht informatiebeveliging en privacy 2022
 16.  Vaststelling bestemmingsplan 'Leggeloo 5 Dwingeloo'
 17.  Vaststelling verantwoording fractiebudgetten 2022 en vaststellen fractiebudgetten 2023 
 18.  Weigering omgevingsvergunning zonnepark met natuurontwikkeling Oude Willem
 19.  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Herziening De Vorrelvenen 11 Dwingeloo
 20.  Vragenuur
 21.  Sluiting

​​​​De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken 

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor voorstellen die nog niet geagendeerd zijn geweest in een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

In gesprek met de raad

Witl u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is? Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger