Politieke avond Westerveld 27 juni 2023

Op dinsdag 27 juni 2023 om 20:00 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1.      Opening
 2.      Vaststelling agenda
 3.      Vaststellen besluitenlijsten en toezeggingenlijst
 4.      Inspreken op Jaarstukken en Kadernota
       Hamerstukken
 5.      Raadsvoorstel Tweede plaatsvervangend griffier
 6.      Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
 7.      Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Publiek Vervoer
 8.      Raadsvoorstel Ontwerpbegroting GGD
 9.      Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Drenthe
 10.     Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Reestmond
 11.     Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Recreatieschap Drenthe
 12.     Raadsvoorstel Ontwerpbegroting ONS
 13.     Raadsvoorstel Startnotitie Opstellen Maatschappelijke Visie
 14.     Raadsvoorstel Participatieverordening gemeente Westerveld 2022
 15.     Raadsvoorstel Verordening gemeentelijke rekenkamer 2023 Westerveld
 16.     Raadsvoorstel instructie griffier
 17.     Raadsvoorstel Bestemmingsplan Vlakendijk 2 Dwingeloo
 18.     Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Rijksweg 76, Wittelte
 19.     Raadsvoorstel Motie van 28 maart 2023 aangaande het verzoek om financiële ruimte te vinden voor het herplanten van gekapte bomen
 20.     Raadsvoorstel Financiële verordeningen
      Bespreekstukken
 21.     Raadsvoorstel Vaststelling 1e Bestuursrapportage 2022
 22.     Raadsvoorstel Meerjaarsagenda Regio Zwolle
 23.     Vragenuur
 24.     Sluiting 

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld 

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

In gesprek met de raad

Wil u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is?

Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger