Raadsvergadering 19 december 2023

Op dinsdag 19 december 2023 om 20:00 uur vindt er een raadsvergadering plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen besluitenlijsten en toezeggingenlijst
 4. Spreekrecht voor alle geagendeerde verordeningen uitgezonderd afvalstoffenheffing**
  Hamerstukken
 5. Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2024
 6. Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing
 7. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen
 8. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024
 9. Verordening op de heffing en invordering Toeristenbelasting 2024
 10. Verordening Leges 2024
 11. Verordening Forensenbelasting 2024
 12. * Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2024
 13. Vaststelling bestemmingsplan De Hoek 37 Vledder
 14. Vaststellen addendum op financiële verordening n.a.v. informatie van de Commissie
 15. Budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 en gewijzigd vaststellen subsidieplafonds
 16. Aanvraag krediet tbv aankoop recreatiewoningen park Hesselte te Havelte
 17. Aanvraag krediet ivm aanschaf chalets vanwege uitbreiding Gemeentelijke Opvang
 18. Oekraïners
 19. Breed Offensief aanpassing re-integratieverordening Participatiewet
 20. Normen en toetsingskader
 21. * Beleidskader grootschalige opwek van zonne-energie op land en of water
 22. * Maatschappelijke visie Sociaal Domein Westerveld
 23. Vragenuur
 24. Sluiting

*Hamerstuk onder voorbehoud van vaststelling agenda.

** Spreekrecht op verordeningen heffing en invordering, belasting en leges 

Bij agendapunt 4 van de raadsvergadering is er gelegenheid voor inwoners om in te spreken over de gezamenlijke verordeningen rond heffing en invordering en leges (agendapunten 5 tot en met 11). Het spreekrecht op de afvalstoffenheffing heeft al plaatsgevonden in de Politieke Ronde van 12 december. Aanmelden om in te spreken kan tot maandag 18 december 16.00 uur via griffie@gemeentewesterveld.nl

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens voorbereidende Politieke avonden Westerveld

Inspreken over een onderwerp tijdens een raadsvergadering is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde tijdens een voorbereidende Politieke Ronde. Dit geldt ook voor voorstellen die nog niet geagendeerd zijn geweest in een voorbereidende Politieke Ronde. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven. In iBabs wordt dit gemarkeerd door middel van de plaatsing van ‘(spreekrecht)’ achter de titel van het betreffende agendapunt.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

In gesprek met de raad

Wilt u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is? Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger