Politieke avond Westerveld 28 juni 2022

Op dinsdag 28 juni 2022 om 20:00 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Benoeming en beëdiging burgerlid
 4. Vaststellen besluitenlijsten + toezeggingenlijst
  Hamerstukken
 5. Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Tankstation Oeveraseweg 2 Havelte'
 6. Raadsvoorstel vaststellen verordening auditcommissie gemeente Westerveld 2022
 7. Raadsvoorstel Onderzoek Forfaitaire Tarieven
 8. Raadsvoorstel Transitieplan Toeristische Informatievoorziening Westerveld
 9. Raadsvoorstel aanpassing verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerveld 2020 i.v.m. algemene voorziening Was- en strijkservice
 10. Raadsvoorstel GGD jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023
 11. Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2023, jaarverslag en jaarrekening 2021 GR Publiek vervoer Groningen Drenthe
 12. Raadsvoorstel Raadsvoorstel jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de GR Recreatieschap Drenthe
 13. Raadsvoorstel jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 VRD
  Bespreekstukken
 14. Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ´Darp - Schierbosweg 3´
 15. Raadsvoorstel ONS jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023  
 16. Raadsvoorstel financieel jaarverslag 2021, ontwerpbegroting en -wijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 RUD
 17. Raadsvoorstel Reestmond jaarrekening 2021, ontwerpbegroting 2023 en meerjaren doorrekeningen 2024-2026
 18. Sluiting
 19. Vragenuur

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger