Gemeenteraad behandelt Voorjaarsrapportage 2022

Op 5 juli stond de Voorjaarsrapportage 2022 op de agenda van de gemeenteraad. De behandeling van de Voorjaarsrapportage is het moment om richting te geven aan het beleid en middelen voor de komende jaren. Het raadsvoorstel werd aan het einde van de avond unaniem aangenomen.

Raadsagenda

Tijdens de behandeling werd er door middel van een amendement voor de komende jaren budget gereserveerd voor het vormgeven van een raadsagenda. Hierin (als aanvulling op het coalitieakkoord) kunnen thema’s opgenomen worden waarbij de raad kans ziet sneller stappen te maken vanwege een gemeenschappelijk oordeel. Ook is de agenda een middel voor de raad om rondom onderwerpen zelf initiatieven te nemen en niet te wachten op wat er vanuit het college aan voorstellen wordt aangeboden. In dit kader zijn o.a. de landbouwtransitie en inwonersparticipatie als thema’s benoemd. De agenda kan qua onderwerpkeuze constant bijgesteld worden door de raad.

Moties

Daarnaast werd een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om de raad te rapporteren over de stand van zaken rondom het bieden van veiligheid voor en steunen van LHBTIQ+-mensen. Dit is naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie in 2016, waarin de opdracht werd gegeven aan het college om hier werk van te maken. Daarnaast werd er een motie omarmd, waarin het college wordt verzocht te onderzoeken of het opnieuw instellen van een zonnelening in samenwerking met de provincie Drenthe mogelijk is. Ook een motie van de PvdA werd aanvaard. Hierin wordt opgeroepen om de raad te informeren over de stand van zaken rondom het uitkeren van gelden aan inwoners die recht hebben op compensatie voor hun hoge energierekening. Het blijkt immers dat 60 procent van het budget hiervoor nog niet besteed is. Tot slot werd door alle partijen een motie ingediend om in de begroting voor 2023 een budget op te nemen voor het verlichten van het fietspad tussen de Boskampsbrug en de Pijlerbrug in Havelte. Ook riep de motie op in beeld te brengen welke andere trajecten binnen de gemeente in aanmerking zouden moeten komen voor (betere) verlichting.  

Herinrichting Lesturgeonplein

Verder nam de raad nog geen besluit over een investering ten behoeve van de herinrichting van het Lesturgeonplein in Vledder. Het college zal eerst het gesprek aangaan met Dorpsbelang Vledder en later dit jaar een voorstel aan de raad presenteren hieromtrent.

Vergadering terugkijken? Dat kan!

U kunt de vergadering terugkijken. Onder de uitzending vindt u de vergaderstukken, waar niet alleen alle moties en amendementen maar ook de bijdragen van de fracties in eerste termijn staan.