Politieke avond Westerveld 20 december 2022

Op dinsdag 20 december om 20:00 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1.     Opening
 2.     Vaststelling agenda
 3.     Vaststellen besluitenlijsten + toezeggingenlijst
 4.     Hamerstukken
 5.     Raadsvoorstel vaststellen verordening op heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2023
 6.     Raadsvoorstel vaststellen verordening op heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing
 7.     Raadsvoorstel verordening op heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023
 8.     Raadsvoorstel vaststellen op heffing en invordering leges 2023
 9.     Raadsvoorstel verordening op heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2023
 10.     Raadsvoorstel vaststellen verordening op heffing en invordering Toeristenbelasting 2023
 11.     Raadsvoorstel vaststellen verordening op heffing en invordering forensenbelasting 2023
 12.     Raadsvoorstel Af te sluiten investeringskredieten 2022
 13.     Raadsvoorstel vaststellen van budgetoverhevelingen 2022
 14.     Raadsvoorstel normen- en toetsingskader 2022
 15.     Raadsvoorstel beslissing op bezwaar tegen besluit vestiging Wvg ten noordoosten van de kern Dieverbrug en tussen de Rijksweg en de Juliana Bernhardweg,
 16.     Raadsvoorstel vaststelling bestemmingplan 'Herinrichting buitenterrein Huis van Weldadigheid'
 17.     Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan 'Planetron, Drift 11b Dwingeloo
 18.     Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut en MER
 19.     Raadsvoorstel Bestemmingsplan kleinschalige hernieuwbare energie
 20.     Raadsvoorstel Toekomstbestendigheid buitensport Havelte
 21.     Bespreekstukken
 22.     Raadsvoorstel Vaststellen Grondstoffenplan 2023-2025 en Uitvoeringsplan 2023
 23.     Motie vreemd aan de orde van de dag - PW - Gevolgen vernietiging Bestemmingsplan Buitengebied 2018
 24.     Sluiting
 25.     Vragenuur

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld 

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken 

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak. 

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger